[Infographic] ไตรลักษณ์ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง
24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:36 น.| เปิดอ่าน 2961 ครั้ง

 

ไตรลักษณ์ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง

พรุ่งนี้วันพระ มีถึอศีลทำใจให้ผ่องใส เรียนรู้พระพุทธศาสนากันดีกว่า กับ "ไตรลักษณ์" 

ไตรลักษณ์ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง

 

1. อนิจจตา ไม่คงที่ ไม่ยั่งยืน เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป

2. ทุกขตา ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว กดดัน ฝืนและขัดแย้ง

3. อนัตตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร